Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Drogi Użytkowniku,

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonaliśmy zmian w stosowanej przez nas Polityce Prywatności i Plików Cookies.

Niniejszy dokument określa zasady na jakich chronione są dane osobowe osób korzystających ze serwisu „http://rtv.sabaj.pl/”.

Polityka Prywatności i Plików Cookies opisuje rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika Serwisu, sposób ich gromadzenia, wykorzystania a także ich przechowywania oraz ewentualnego udostępniania, a także opisuje, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. Działając w tym celu Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi Serwisu ochrony udzielonych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu i dokonywaniem zakupów.

 

SPIS TREŚCI:

 1. Administrator
 2. Definicje
 3. Zbieranie danych osobowych
 4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
 5. Okres przetwarzania danych osobowych
 6. Uprawnienia użytkownika Serwisu
 7. Odbiorcy danych osobowych
 8. Przetwarzanie danych dzieci
 9. Przekazywanie danych poza EOG
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 11. Bezpieczeństwo danych osobowych
 12. Polityka Cookies
 13. Zmiana Polityki Prywatności i Plików Cookies

(z poszczególnych rozdziałów spisu treści zamieszczonego powyżej powinna być możliwość np. za pomocą hiperłączy, za pomocą kliknięcia- przejścia do poszczególnego rozdziału).

 

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sabaj-System Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie na ul. Domagały 15, 30-841 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000144683, dla której akta rejestrowe prowadzi Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:679-26-67-118, REGON: 357948194.

adres e-mail: biuro@sabaj.pl

 1. DEFINICJE
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Polityka Prywatności i Plików Cookies- niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”;
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://rtv.sabaj.pl/.
 • Użytkownik– każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu.

 

III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem http://rtv.sabaj.pl/. Dane te zbierane są zgodnie z zasadą określonymi w RODO, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług związanych z korzystaniem z Serwisu dostępnego pod adresem http://rtv.sabaj.pl/. Ponadto Administrator zbiera informacje o aktywności Użytkownika Serwisu.

 

 1. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO oraz z polskim ustawodawstwem krajowym.

Rodzaje zbieranych Danych Osobowych Użytkowników Serwisu, jak również cel oraz podstawy ich przetwarzania są zależne od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu prowadzonego przez Administratora pod adresem http://rtv.sabaj.pl/.

 

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii m.in. adres IP lub inne identyfikatory), przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu treści znajdujących się w Serwisie – podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);    
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;  
 4. w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z udostępnianiem produktów w Serwisie- podstawa prawna to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na marketingu produktów własnych.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator umożliwia także kontaktowanie się z Użytkownikami Serwisu przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych.

Skorzystanie z formularza w postaci okna kontaktowego wymaga podania danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe, których wskazanie jest niezbędne do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie w zakresie objętym polami formularza.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie praw Administratora

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres, przez który Administrator przetwarzania dane osobowe jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

 

 1. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy, są przetwarzane aż do jej wykonania, a po wykonaniu- maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających lub realizacji prawnie ciążącego obowiązku, jeżeli taki istnieje,
 2. Natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora- aż do czasu jego realizacji bądź zgłoszenia sprzeciwu.
 3. Treść rozmowy za pośrednictwem formularza kontaktowego i przekazane w niej dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do odpowiedzi na pytanie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres ten może zostać przedłużony o okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, w tym profilowania a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem e-mail z wykorzystaniem następujących danych:

Sabaj-System Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie na ul. Domagały 15, 30-841 Kraków

e-mail: biuro@sabaj.pl

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

We wniosku dotyczącym chęci realizacji praw przez Użytkownika Serwisu w miarę możliwości powinny się znaleźć takie elementy jak:

 1. określenie, z jakiego prawa chce skorzystać osoba, której dane dotyczą
 2. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera, wykonanie umowy),
 3. oczekiwany sposób rozpatrzenia wniosku.

 

VII. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy ich przetwarzaniu w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonej usługi lub udostępnienia funkcjonalności, a także realizacji celu przetwarzania czyli m.in. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencjom marketingowym, firmom IT, hostingowym.

Dane możemy również przekazywać innym podmiotom, kiedy ciąży na nas prawny obowiązek.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w  tym nie podlegasz profilowaniu.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

XII. POLITYKA COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies w serwisie http://rtv.sabaj.pl/

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej nasz Serwis (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu.

 

Jakie pliki cookies używamy ?

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W jakim celu używamy plików Cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • zapewnienia dostępu do serwisu,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dopasowanie treści Serwisu do potrzeb Użytkownika;

Podstawa prawna przetwarzania

W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika, a także wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO), którym jest prowadzenie statystyk, zapewnianie dostępu do Serwisu, marketing produktów własnych.

Zmiana ustawień dotyczących cookies

Co do zasady przeglądarki internetowe, a także inne oprogramowania zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu, które zostało podłączone do sieci – domyślnie pozwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu. W konsekwencji umożliwiają zbieranie informacji o osobach odwiedzających Serwis. Jednak dzięki zmianie ustawień przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać przez Użytkownika Serwisu zmodyfikowana lub odwołana. Oznacza to, że Użytkownik Serwisu może np. częściowo ograniczyć zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu lub całkowicie wyłączyć taką możliwość. Administrator informuje jednak, iż ograniczenie lub uniemożliwienie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane zbierane w ramach profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu http://rtv.sabaj.pl/ (wejścia na naszą stronę) do momentu wyrażenia sprzeciwu.

Google Analytics

Serwis wykorzystuje piki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics należącego do Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), w skrócie Google. Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika, a następnie przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Są one wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. W szczególności Google opracowuje na rzecz administratora raporty zawierające informacje o danych demograficznych np. wiek oraz dane dotyczące zainteresowań. W raportach Google Analitics opartych na danych demograficznych i danych dotyczących zainteresowań używa się danych zebranych przez Google za pomocą wyświetlanych reklam opartych na zainteresowaniach oraz danych osób odwiedzających stronę, pozyskanych od innych podmiotów. Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim tylko jeżeli jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa lub jeśli podmioty te przetwarzają dane na zlecenie Google. 

Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. W witrynie stosowana jest anonimizacja adresów IP, co oznacza, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP użytkownika zostanie uprzednio skrócony przez Google. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google posiada certyfikację EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Oznacza to, że podmiot ten zobowiązał się do stosowania zasad ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz i statystyk.

Wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce pozwala na uniemożliwienie używania i zapisywania plików cookie na urządzeniach, z których korzystasz przy przeglądaniu naszego Serwisu. Informujemy jednak, że może to wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu. Można także zablokować zapisywanie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkownika). W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczki do przeglądarki, dostępne pod następującym linkiem: Dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics.

XIII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych lub innych przepisów prawa, zmian w zakresie oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług lub funkcjonalności, rozwiązań technologicznych oraz technicznych, które mogą mieć wpływ na postanowienia określone w Polityce.