Windy mocowane na ścianie

Podnośnik do ciężkich telewizorów i mebli – A-2
[pclang lang=pl]Maks. waga TV[/pclang] [pclang lang=en]TV lifting capacity[/pclang]

80 Kg

Max. wysokość podnoszenia

80 cm

Minimalna wysokość wewnętrzna mebla

1030 mm

[pclang lang=pl]Prędkość wyjazdu[/pclang] [pclang lang=en]Lifting speed[/pclang]

2 cm/s

[pclang lang=pl]Pobór mocy[/pclang] [pclang lang=en]Power consumption[/pclang]

80W

Podnośnik do telewizora z wyjazdem z podłogi lub sufitu – Floor Lift
[pclang lang=pl]Maksymalna waga TV[/pclang] [pclang lang=en]Lifting capacity[/pclang]

80 kg (176 lb)

[pclang lang=pl]Wysokość wyjazdu [/pclang] [pclang lang=en]Max. stroke[/pclang]

650 mm (25″)

[pclang lang=pl]Prędkość wyjazdu[/pclang] [pclang lang=en]Lifting speed[/pclang]

20 mm/s

[pclang lang=pl]Pobór mocy[/pclang] [pclang lang=en]Power consumption[/pclang]

80W

Sufitowa winda do ciężkich telewizorów i mebli – K-2 Down
[pclang lang=pl]Maks. waga TV[/pclang] [pclang lang=en]TV lifting capacity[/pclang]

80 Kg

Max. wysokość podnoszenia

80 cm

Minimalna wysokość wewnętrzna mebla

1030 mm

[pclang lang=pl]Prędkość wyjazdu[/pclang] [pclang lang=en]Lifting speed[/pclang]

2 cm/s

[pclang lang=pl]Pobór mocy[/pclang] [pclang lang=en]Power consumption[/pclang]

80W