Sabaj

Ile kosz­tuje oglą­da­nie tele­wi­zji?

how much tv watching cost sabaj

Rosnące rachunki za prąd spę­dzają sen z powiek, jed­nak prze­by­wa­jąc przez więk­szość czasu w domu ciężko zre­zy­gno­wać z uży­wa­nia sprzętu elek­tro­nicz­nego. Praca zdalna i naj­now­sze filmy na Net­fli­xie też gene­rują koszt użyt­ko­wa­nia sprzętu. W tym arty­kule odpo­wia­damy, ile kosz­tuje użyt­ko­wa­nie tele­wi­zora i jak obli­czyć zuży­cie prądu przez TV.

Róż­nice poboru prądu przez tele­wi­zory

Aby odpo­wie­dzieć na pyta­nie, ile prądu zuży­wają nowe tele­wi­zory, trzeba porów­nać różne czyn­niki. Ekrany cie­kło­kry­sta­liczne LCD nie są naj­now­sze, jed­nak będą zuży­wać dużo mniej prądu, niż silne lampy kine­sko­powe (CRT). Do naj­tań­szych nie należy też pla­zma. Jeśli lubisz ślę­czeć przed tele­wi­zo­rem, warto wie­dzieć ile kosz­tuje kilo­wat prądu. Cena ta zale­żeć będzie od Two­jego dostawcy – nie­stety elek­trow­nie zasi­lane odna­wial­nymi źró­dłami ener­gii są jesz­cze dość rzad­kie, a pierw­sza elek­trow­nia ato­mowa w Pol­sce ma dopiero powstać. Pobór prądu nie różni się znacz­nie pomię­dzy mode­lami, które mają ten sam roz­miar ekranu i tech­no­lo­gię wyświe­tla­nia obrazu.

kiedy elektrownia atomowa w polsce energia elektryczna sabaj

Jak mie­rzyć zuży­cie prądu przez tele­wi­zor?

W opi­sach pro­duk­tów pro­du­cenci mogą podać jeden z dwóch para­me­trów zuży­cia ener­gii. Szczy­towy pobór mocy urzą­dze­nia to teo­re­tyczna sytu­acja, kiedy tele­wi­zor działa na 100% swo­ich moż­li­wo­ści i potrze­buje mak­sy­mal­nej wydaj­no­ści. Zazwy­czaj podaje się jed­nak infor­ma­cję o tym, jakie jest zuży­cie ener­gii pod­czas nor­mal­nej pracy tele­wi­zora. Można uzu­peł­nić to o infor­ma­cję o dekla­ro­wany pobór w try­bie czu­wa­nia, czyli kiedy tele­wi­zor jest wyłą­czony, ale podłą­czony do zasi­la­nia.

Obli­cza­nie kosztu ener­gii elek­trycz­nej

Do obli­cze­nia kwoty, jaką zapła­cisz za dzia­ła­nie tele­wi­zora i innych urzą­dzeń domo­wych potrzebny jest Ci kal­ku­la­tor i infor­ma­cja o pobo­rze mocy wyra­żona w Watach (W). Tę infor­ma­cję zazwy­czaj zawiera tabliczka zna­mio­nowa Two­jego urzą­dze­nia. Dla przy­kładu, nasz naj­bar­dziej skom­pli­ko­wany podno­śnik tele­wi­zyjny Roto­lift przy pobo­rze mocy 80 W i cenie ok. 67 gro­szy za jedną kilo­watogodzinę kosz­to­wałby 5 gro­szy za godzinę użyt­ko­wa­nia. A prze­cież uży­wasz go tylko przez kilka sekund!

Model telewizoraZużycie energii w czasie 24h standardowego oglądania TV [kWh]Koszt 24h standardowego oglądania TV [zł]
Telewizor SAMSUNG QE65Q77A 65" QLED 4K2.421.63
Telewizor LG 65C12LA 65" OLED 4K3.022.03
Telewizor SONY XR65X90JAEP 65" LED 4K3.192.14
Telewizor Tesla 65S906BUS 65'' LCD3.432.31
Telewizor Panasonic PDP 65'' Full HD7.75.18

W tabeli przed­sta­wi­li­śmy śred­nie zuży­cie prądu i koszt przy obec­nym tary­fi­ka­to­rze (ok. 0,67 zł/kWh) przy 24 godzi­nach nie­prze­rwa­nego oglą­da­nia tele­wi­zji. Można stąd łatwo wyli­czyć, ile kosz­tuje godzina oglą­da­nia tele­wi­zji – przy tak krót­kim cza­sie róż­nice są pra­wie nie­zau­wa­żalne. Spraw­dzi­li­śmy tele­wi­zory 65-calowe w róż­nych tech­no­lo­giach wyświe­tla­nia obrazu. Jak widać, naj­tań­szy w tym przy­padku jest tele­wi­zor w tech­no­lo­gii QLED. Tele­wi­zor pla­zmowy, czyli PDP kosz­tuje nas ponad trzy­krot­nie dro­żej!

Jak kon­tro­lo­wać wydatki na prąd

Pamię­taj, że warto mieć kon­trolę nad swo­imi wydat­kami za prąd. Rachu­nek nie musi być dla Cie­bie cał­ko­witą nie­spo­dzianką. Zacz­nij od małych kro­ków, jak samo­dzielne wyli­cze­nie kosztu oglą­da­nia tele­wi­zji. Jeśli zasto­su­jesz ten pro­sty wzór – TV nie zasko­czy Cię już gene­rując hor­ren­dalny rachu­nek.

pobór mocy[W] * czas oglą­da­nia[h] * stawka ope­ra­tora za 1 kWh[zł] / 1000

Przy­kład: Jeśli oglą­dasz TV o mocy 80 W przez 4 godziny dzien­nie, a stawka ope­ra­tora wynosi 65 gr/kWh, to 80W*4h*0,65 zł/1000»0,21 zł ta roz­rywka będzie Cię kosz­to­wać ok. 21 gro­szy.

Rachunki za prąd a pora roku

Nie bez zna­cze­nia w bada­niu zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej jest pora roku. Oczy­wi­ście zimą wie­czory są dłuż­sze, a ponura aura nie zachęca do spa­ce­rów, przez co wię­cej czasu spę­dzamy w pomiesz­cze­niu uży­wa­jąc wię­cej świa­tła i ogrze­wa­nia, a także odpo­czy­wa­jąc przed tele­wi­zo­rem. Warto wie­dzieć, że tele­wi­zory pla­zmowe pobie­rają ener­gię w zależ­no­ści od wyświe­tla­nego obrazu – im ciem­niej­szy jest obraz na ekra­nie, tym mniej prądu pobiera tele­wi­zor. Odbior­nik z now­szym ekra­nem, np. LCD zawsze pobiera tyle samo ener­gii. Pamię­taj, że tele­wi­zor w fazie czu­wa­nia też pobiera prąd, tak jak i urzą­dze­nia dodat­kowe, jak Blu­eRay, DVD czy deko­der tele­wi­zji sate­li­tar­nej.

rachunki za prad w zaleznosci od pory roku sabaj

Mniej­sze rachunki za prąd

Szu­ka­nie oszczęd­no­ści warto roz­po­cząć od małych kro­ków. Jeśli spraw­dzisz ile prądu pobiera stary tele­wi­zor kine­sko­powy prze­ko­nasz się, że warto zain­we­sto­wać w tele­wi­zor ener­go­osz­czędny LED, QLED czy OLED. Takie tele­wi­zory zazwy­czaj mają różny pobór prądu w zależ­no­ści od spo­sobu użyt­ko­wa­nia: SDR to stan­dar­dowy tryb pod­czas oglą­da­nia tele­wi­zji, a HDR to tryb roz­sze­rzony, pod­czas wyż­szej eks­plo­ata­cji, np. gra­nia na kon­soli. Niż­szy jest także pobór prądu w try­bie czu­wa­nia. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy wyso­kość rachun­ków za prąd w tym roku Cię nie zasko­czy.