Sabaj

Jak zamontować telewizor na ścianie?

montaz tv do sciany na uchwycie sabaj

Moda na mini­ma­lizm nie­sie za sobą ota­cza­nie się tylko koniecz­nymi rze­czami, jed­nak każdy z nas ma swoje guilty ple­asure. Jed­nym z nich jest odbior­nik tele­wi­zyjny w domu – umi­lacz dłu­gich wie­czo­rów i cen­tralne miej­sce spo­tkań towa­rzy­skich, np. pod­czas mistrzostw w piłce noż­nej. Gdzie umie­ścić tele­wi­zor, jeśli nie mamy na niego odpo­wied­niego mebla? W tym porad­niku prze­pro­wa­dzimy Was przez mon­taż tele­wi­zora na ścia­nie – krok po kroku.

Zalety mon­tażu TV na ścia­nie

Mon­taż tele­wi­zora na ścia­nie to pro­sty zabieg, który pozwala na odzy­ska­nie prze­strzeni, którą zaj­mo­wałby mebel i uła­twia zapla­no­wa­nie aran­ża­cji pomiesz­cze­nia. Czę­sto pro­jek­tanci sta­rają się ukryć tele­wi­zor, który nie pasuje do kom­po­zy­cji miesz­ka­nia. Mon­taż na ścia­nie może to uła­twić – dzięki powie­sze­niu tele­wi­zora na podno­śniku takim jak K-Down, możemy zasła­niać go obra­zem lub ścianką z paneli pod­czas, gdy z niego nie korzy­stamy.

Naj­now­sze tele­wi­zory czę­sto są bar­dzo ele­ganc­kie i spraw­dzają się jako ozdoba wnę­trza. Zwłasz­cza duży tele­wi­zor powy­żej 65” powie­szony na ścia­nie może być cen­tralną czę­ścią kom­po­zy­cji z obra­zami lub komin­kiem. Nowo­cze­sny design salonu świet­nie współ­gra z tele­wi­zorem, który dzięki wygod­nej pozy­cji na ścia­nie może być kom­for­towo oglą­dany.

zestaw montazowy swing mount tv sabaj

Na jakiej wyso­ko­ści powie­sić tele­wi­zor?

Pierw­szym kro­kiem pod­czas mon­tażu tele­wi­zora na ścia­nie jest dobór jego wyso­ko­ści. Dobór wyso­ko­ści, na jakiej należy powie­sić tele­wi­zor, zależy od wiel­ko­ści i prze­zna­cze­nia pomiesz­cze­nia, w któ­rym będziemy go uży­wać. Inna wyso­kość dla tele­wi­zora będzie odpo­wied­nia w sypialni, a inna w salo­nie. Waż­nym czyn­ni­kiem jest odle­głość, z jakiej oglą­damy tele­wi­zję oraz pozy­cja pod­czas oglą­da­nia. Należy zwró­cić uwagę na ergo­no­mię i wygodę.

Powie­sze­nie tele­wi­zora na wyso­ko­ści chroni go przed dziećmi i zwie­rzę­tami domo­wymi, choć wszę­do­byl­ski kot i tele­wi­zor w domu bywają trud­nym połą­cze­niem. Bio­rąc pod uwagę aktyw­ność pupili, warto zain­we­sto­wać w dobry uchwyt do tele­wi­zora, który utrzyma go na ścia­nie bez mebla. Wię­cej o dobo­rze wyso­ko­ści, na jakiej należy powie­sić tele­wi­zor napi­sa­li­śmy w arty­kule Na jakiej wyso­ko­ści powie­sić tele­wi­zor.

Jak powie­sić tele­wi­zor na uchwy­cie?

Kolej­nym kro­kiem jest wybór dobrego uchwytu, który utrzyma tele­wi­zor na ścia­nie. Od czego zależy dobór uchwytu do TV? Po pierw­sze, od masy samego tele­wi­zora. Dobrany model musi być gotów na utrzy­ma­nie cię­żaru. Ważne jest spraw­dze­nie roz­stawu otwo­rów mon­tażowych VESA z tyłu tele­wi­zora, o czym piszemy tutaj. O samym dobo­rze wła­ści­wego uchwytu napi­sa­li­śmy tutaj.

Uch­wyt do tele­wi­zora posiada otwory mon­tażowe, przez które przy­mo­cu­jemy do niego tele­wi­zor za pomocą śrub. Uch­wyty firmy Sabaj speł­niają jed­no­cze­śnie kilka stan­dar­do­wych roz­sta­wów, dla­tego nie musimy wymie­niać uchwytu przy wymia­nie tele­wi­zora. Zazwy­czaj w przy­padku więk­szo­ści modeli, pro­ce­dura mon­tażu wygląda podob­nie:

  1. Wybierz miej­sce do mon­tażu tele­wi­zora. Zapla­nuj odle­głość tele­wi­zora od ściany. Zwróć uwagę na wymiary tele­wi­zora oraz śro­dek jego prze­kąt­nych. Możesz wstęp­nie zazna­czyć, gdzie znajdą się kra­wę­dzie tele­wi­zora.
  2. Przy­mo­cuj uchwyt do otwo­rów mon­tażowych z tyłu tele­wi­zora, zgod­nie z instruk­cją.
  3. Przy­kręć konieczne moco­wa­nia do ściany. Jeśli jest to ściana nośna, z cegły lub pusta­ków, wystar­czą wkręty i kołki. Jeżeli chcesz powie­sić tele­wi­zor na ścia­nie gip­sowo-kar­to­no­wej, koniecz­nie zbu­duj wcze­śniej ste­laż lub inne wzmoc­nie­nie.
  4. Zawieś tele­wi­zor z uchwy­tem na moco­wa­niach na ścia­nie. Luźno dokręć wszyst­kie konieczne śruby.
  5. Wyre­gu­luj kąt nachy­le­nia tele­wi­zora, wyrów­naj go przy pomocy pozio­micy i mocno dokręć śruby. Regu­la­cja poło­że­nia jest waż­nym kro­kiem, który wpływa na kom­fort użyt­kow­nika i sta­bil­ność kon­struk­cji.
  6. Podłącz urzą­dze­nia do prądu. Zad­baj o orga­ni­za­cję kabli.
  7. Możesz cie­szyć się tele­wi­zorem na ścia­nie. Jeśli posia­dasz uchwyt elek­tryczny do tele­wi­zora, np. Swing-Mount, zapro­gra­muj jego funk­cje.

Gotowe roz­wią­za­nia dostępne na rynku spra­wiają, że moco­wa­nie tele­wi­zora do ściany jest łatwe jak ni­gdy dotąd. Warto sko­rzy­stać z tej opcji. Wiele porad doty­czą­cych mon­tażu i aran­ża­cji tele­wi­zora znaj­dzie­cie na naszym blogu.

One thought

Comments are closed.