Sabaj

Pełna lista komunikatów wyświetlanych przez sterownik

control box wyswietlacz sabaj

Pod­no­śniki tele­wi­zyjne Sabaj-System są wypo­sa­żone w ste­row­nik, który jest ser­cem całego urzą­dze­nia. Pra­wie we wszyst­kich mode­lach ste­row­nik jest widoczny z zewnątrz, dla­tego pod­pię­li­śmy do niego wyświe­tlacz, który pozwoli Ci w łatwy spo­sób komu­ni­ko­wać się z podno­śni­kiem. W tym miej­scu zebra­li­śmy wszyst­kie kody błę­dów, które mogą poja­wić się w trak­cie użyt­ko­wa­nia.

Podział kodów błę­dów

Nie wszyst­kie kody mogą doty­czyć Two­jego modelu podno­śnika. Jeśli posia­dasz nasz naj­bar­dziej zaawan­so­wany model – Roto­lift z auto­ma­tycz­nym sys­te­mem podno­sze­nia klapy Auto­lid, to zde­cy­do­wa­nie powi­nie­neś zapo­znać się z tymi pod­po­wie­dziami. Ze względu na ruch w czte­rech kie­run­kach i sys­tem Auto­lid, w tym modelu może poja­wić się naj­wię­cej komu­ni­ka­tów.

Ste­row­nik może infor­mo­wać Cię o oczy­wi­stych dzia­ła­niach, jak pro­gra­mo­wa­nie lub wywo­ła­nie ruchu w okre­ślo­nym kie­runku. Wyświe­tli też odpo­wied­nie sym­bole, jeśli wykryje prze­szkodę na swo­jej dro­dze, zbyt duże obcią­że­nie lub polu­zo­wa­nie się kabli. W takim wypadku możesz sko­rzy­stać z pod­po­wie­dzi, które przy­go­to­wa­li­śmy w trze­ciej kolum­nie.

Komu­ni­katy doty­czące wszyst­kich podno­śni­ków:

SymbolOpisMożliwe rozwiązanie
Aktywowany system bezpieczenstwa sabaj system 1Aktywowany system bezpieczeństwa1. Usuń możliwe przeszkody w przestrzeni mebla pod TV
2. System jest aktywny tylko podczas obniżania
3. System kalibruje się automatycznie podczas każdego zjazdu do dołu co 30 cm
4. Czułość systemu jest zależna od ciężaru TV (około 5-15 kg)
Wiazka wylacznikow krancowych podnosnika odlaczona sabaj system 1Wiązka wyłączników krańcowych podnośnika odłączona.1. Sprawdź podłączenie wiązki elektrycznej 10 PIN między podnośnikiem a sterownikiem
2. Sprawdź stan połączeń we wtyczce wiązki od strony sterownika i od strony wyłączników krańcowych (wyrwany przewód, wystający pin, niewsunięta do oporu wtyczka, uszkodzony oplot lub przewody).
Przeciazenie silnika podnosnika sabaj system 1Przeciążenie silnika podnośnikaObniż obciążenie podnośnika.
Okablowanie podosnika odlaczone sabaj system 1Uszkodzenie wiązki podnośnikaSprawdź wszystkie połączenia wiązki sterownika i silnika podnośnika. Niektóre z nich mogły zostać poluzowane podczas montażu.
Reset ustawien sterownika sabaj system 1Reset ustawień sterownika
Brak impulsow z silnika podnosnika sabaj system 1Brak impulsów z silnika podnośnika1. Silnik klapy podnośnika może być zablokowany.
2. Sprawdź, czy podłączenia kabli nie są rozpięte lub luźne.
Z powodu mnogości czynników przy tym błędzie najlepiej skontaktuj się z działem obsługi technicznej helpdesk@sabaj.pl

Komunikaty widoczne tylko podczas programowania:

SymbolOpisMożliwe rozwiązanie
Aktywowany system bezpieczenstwa sabaj system 1Tryb przypisania pilota RF do urządzeniaWciśnij dowolny przycisk na pilocie aby przypisać, lub poczekaj 30 sekund by wyjść z trybu.
Tryb przypisania pilota RF do urzadzenia sabaj system 1Tryb przypisania pilota IR do urządzeniaWciśnij kolejno przycisk (I) i (II), aby zaprogramować pilot IR
Pozycja gorna zapamietana sabaj system 1Pozycja górna zapamiętana
Pozycja dolna zapamietana sabaj system 1Pozycja dolna zapamiętana
Zapamietano pozycje M1 dla obrotu lewego sabaj system 1Pozycja M1 dla obrotu zgodnego z ruchem wskazówek zegara zapamiętana
Zapamietano pozycje M2 dla obrotu prawego sabaj system 1Pozycja M2 dla obrotu przeciwnego do ruchu wskazówek zegara zapamiętana
Proba ustawienia pozycji dolnej przed osiagnieciem dolnego wylacznika krancowego sabaj system 1Próba ustawienia pozycji dolnej przed osiągnięciem dolnego wyłącznika krańcowegoUżyj tej opcji tylko jeśli masz pewność, że chcesz ustawić pozycję dolną wyżej niż standardowo.
Proba zapisania pozycji dolnej powyzej gornej sabaj system 2Próba zapisania pozycji dolnej powyżej górnejUstaw ponownie pozycje górną i dolną. Zapamiętanie takich ustawień może spowodować brak możliwości ruchu podnośnika.

Rotolift (+ Autolid):

SymbolOpisMożliwe rozwiązanie
Odlaczona wiazka wylacznikow krancowych AUTOLID sabaj system 2Odłączona wiązka wyłączników krańcowych AUTOLIDSprawdź wszystkie połączenia wiązki AUTOLID oraz sterownika. Mogły zostać poluzowane podczas montażu.
Osiagnieto krancowy obrot lewy zatrzymanie mechaniczne sabaj system 1Osiągnięto krańcowy obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara (zatrzymanie mechaniczne)
Osiagnieto krancowy obrot prawy zatrzymanie mechaniczne sabaj system 1Osiągnięto krańcowy obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara (zatrzymanie mechaniczne)
Pozycja centralna osiagnieta sabaj system 1Pozycja centralna osiągnięta
Przeciazenie silnika Autolid sabaj system 1Przeciążenie silnika AUTOLIDObniż obciążenie silnika (klapa jest zbyt ciężka).
Okablowanie AUTOLID odlaczone sabaj system 1Okablowanie AUTOLID odłączoneSprawdź wszystkie połączenia wiązki AUTOLID oraz sterownika. Mogły zostać poluzowane podczas montażu.
Brak impulsow z silnika klapy Autolid sabaj system 2Brak impulsów z silnika AUTOLID1. Silnik AUTOLID może być zablokowany.
2. Sprawdź również czy podłączenia kabli nie są rozpięte lub luźne.
Z powodu mnogości czynników przy tym błędzie najlepiej skontaktuj się z działem obsługi technicznej helpdesk@sabaj.pl
Obrot wstrzymany przez system bezpieczenswa sabaj system 1Obrót wstrzymany przez system bezpieczeństwaUsuń przeszkodę, na którą napotkał ekran.