Sabaj

Telewizor na ścianie – jak ukryć kable?

jak schowac kable w scianie za szafa sabaj

Plą­ta­jące się kable za tele­wi­zo­rem wyglą­dają nie­este­tycz­nie i mogą stwa­rzać zagro­że­nie. Ukry­cie kabli to m.in. zabez­pie­cze­nie przed dziećmi i zwie­rzę­tami, które mogą zaha­czyć o plą­czące się prze­wody i zrzu­cić tele­wi­zor. W takiej sytu­acji wyrwane gniazdko elek­tryczne to naj­mniej­szy pro­blem. W tym arty­kule przy­go­to­wa­li­śmy garść upo­rząd­ko­wa­nych porad, jak schować kable od tele­wi­zora.

Kanał lub bruzda w ścia­nie

Wyku­cie bruzdy w ścia­nie jest traf­nym roz­wią­za­niem, jeśli szu­kasz pomy­słu, jak scho­wać kable od tele­wi­zora w ścia­nie nowego domu. W przy­padku już funk­cjo­nu­ją­cej ściany wyma­ga­łoby to głę­bo­kiego sku­cia tynku i ponow­nego jego nało­że­nia. Połą­cze­nie sta­rego i nowego tynku będzie się odz­na­czać. Jeżeli nie masz wyj­ścia i musisz skuć tynk, możesz się zde­cy­do­wać na malo­wa­nie frag­mentu ściany, która została ponow­nie zatyn­ko­wana. W efek­cie takiej inge­ren­cji, w przy­szło­ści mogą powsta­wać pęk­nię­cia na ścia­nie. Siatka zało­żona pod tynk pomoże je ogra­ni­czyć i wzmocni kon­struk­cję.

Czy roz­miar bruzdy ma zna­cze­nie? Naj­le­piej, by była ona jak naj­mniej­sza, ale opty­mal­nie sze­ro­kość nie powinna być więk­sza niż decy­metr. Jej głę­bo­kość musi być na tyle duża, żeby wygod­nie osa­dzić w niej kable. Otwór, w któ­rym umie­ścisz kable wewnątrz ściany może się cią­gnąć od tele­wi­zora do gniazdka. Bez względu na dłu­gość kanału, zadbaj o jego wen­ty­lo­wany wlot i wylot, by unik­nąć prze­grza­nia kabli.

Scho­wa­nie kabli w ścia­nie

Do pro­fe­sjo­nal­nego ukry­cia kabli w ścia­nie może posłu­żyć korytko lub kanał z rurek PCW albo PVC. Kanał można zamon­to­wać samo­dziel­nie, ale lepiej popro­sić o pomoc ser­wis elek­tryczny. Doświad­czony mon­ter będzie wie­dział, jak skró­cić kable i pro­fe­sjo­nal­nie wykona wszyst­kie potrzebne prace ser­wisowe, tak, żeby wyeli­mi­no­wać zagro­że­nie pora­że­nia prą­dem. Do ukry­cia prze­wo­dów można wyko­rzy­stać też peszle, czyli kar­bo­wane rury elek­tro­in­sta­la­cyjne z two­rzywa. Peszel pozwala na łatwe scho­wa­nie kabli wewnątrz, a pianka mon­ta­żowa zapewni jego pewne zamo­co­wa­nie w ścia­nie.

jak schowac kable za tv sabaj rtv

Ukry­cie kabli bez kucia ściany

Wier­ce­nie czy kucie w ścia­nach może znisz­czyć deko­ra­cję, która już na nich jest. Aby este­tycz­nie schować kable od TV i deko­dera, nie trzeba nisz­czyć ściany. Prak­tycz­nym roz­wią­za­niem jest zasło­nię­cie kabli przy pomocy paneli lub innego mate­riału. Można pokryć nowym mate­ria­łem całą ścianę, zmie­nia­jąc jej deko­ra­cję, lub – jeśli nie jesteś gotowy na remont, przy­kry­cie tylko wąskiego frag­mentu, gdzie popro­wa­dzone są kable. Do przy­kry­cia całej ściany świet­nie nadają się struk­tu­ralne panele deko­ra­cyjne, panele drew­niane lub ich tań­sza wer­sja z okła­dziny MDF. Prze­strzeń mię­dzy ścianą a płytą wystar­czy na ukry­cie pro­blematycznych prze­wo­dów.

Masko­wa­nie kabli TV na ścia­nie

Dużą wygodą i este­tyką cha­rak­te­ry­zuje się uży­cie maskow­nicy. Poziome lub pio­nowe masko­wa­nie zwi­sa­ją­cych kabli jest prak­tyczne i zapo­bie­gnie ich plą­ta­niu się. Maskow­nica jest pro­sta w mon­tażu i zazwy­czaj pro­sto się otwiera. W ten spo­sób scho­wane kable są też łatwo dostępne, a to ogromna zaleta w przy­padku, gdy potrze­bu­jesz się do nich dostać, aby je wymie­nić lub doło­żyć kable nowego urzą­dze­nia, jak deko­der czy antena. W więk­szo­ści przy­pad­ków listwę masku­jącą można malo­wać. Czę­sto poja­wia się pyta­nie, czy warto masko­wać kable od TV. Zależne jest to od ocze­ki­wań użyt­kow­nika, ale my uwa­żamy to za świetny pomysł wpły­wa­jący na este­tykę wnę­trza.

Orga­ni­zer na kable

W prze­my­śle elek­tro­tech­nicz­nym orga­ni­zery to dość pro­ste i uni­wer­salne roz­wią­za­nie. Nie wyma­gają dodat­ko­wej pracy – wystar­czy scho­wać kable do środka. Przy wybo­rze orga­ni­zera należy się kie­ro­wać jego roz­miarem i mate­ria­łem, z któ­rego jest wyko­nany. Ważne, żeby były to bez­pieczne mate­riały prze­zna­czone do insta­la­cji elek­trycznej, które nie ule­gną sto­pie­niu lub zapło­nowi. Ogrom­nym plu­sem orga­ni­ze­rów jest to, że ich mon­taż nie wymaga fachowca, a łatwy dostęp do prze­wo­dów to gwa­ran­cja wygody. Można umie­ścić je na podło­dze lub w dowol­nym miej­scu, gdzie nie będą widoczne. W podno­śni­kach z serii K-Pre­mium sto­su­jemy patent, który przeznaczeniem nawią­zuje do orga­ni­ze­rów – nasza pro­wad­nica kabli podnosi się razem z tele­wi­zo­rem, dzięki czemu luźno wiszące prze­wody nie roz­pra­szają pod­czas oglą­da­nia ulu­bio­nych reality-show.

Zaci­skowe opa­ski kablowe

Jeśli tele­wi­zor wystę­puje solo, bez dodat­ko­wych akce­so­riów jak kon­sola czy nagry­warka, może wystar­czy spiąć kable razem przy pomocy opa­sek kablo­wych. Popu­larne try­tytki mają sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w porząd­ko­wa­niu elek­tro­niki. Zazwy­czaj są też wyko­nane z mate­ria­łów nie­prze­wo­dzą­cych prądu. Tryt­kami można także przy­mo­co­wać kable do mebla lub podno­śnika – sto­su­jemy ten pomysł w wielu naszych podno­śni­kach, np. Roto­lif­cie.

Kable scho­wane w meblu

Szafka RTV z pane­lem na kable lub prze­lotką to pomysł na scho­wa­nie nie tylko kabli, ale też… tele­wi­zora. Nasze podno­śniki K-Eco świet­nie nadają się do zabu­do­wa­nia w meblu. Dzięki temu kable są nie­wi­doczne, a tele­wi­zor nie zbiera kurzu w momen­tach, kiedy nie jest uży­wany. Pod­czas budowy mebla należy tylko pamię­tać, żeby dobrze przy­mo­co­wać podno­śnik i zosta­wić otwory wen­ty­la­cyjne.

Kable w dru­gim pokoju

W zależ­no­ści od pomiesz­cze­nia, tele­wi­zor może być ina­czej przy­mo­co­wany i mieć inne przezna­cze­nie. Jeśli posia­dasz tele­wi­zor w kuchni lub w łazience, należy zadbać o zabez­pie­cze­nie przed wil­go­cią. W salo­nie czy sypialni warto popro­wa­dzić prze­wody przede wszyst­kim tak, żeby osią­gnąć dobry efekt wizu­alny. Można przy­mo­co­wać prze­dłu­żacz do ściany bez­po­śred­nio za tele­wi­zo­rem lub pójść o krok dalej – jeśli potrze­bu­jesz np. prze­pro­wa­dzić prze­wody tele­wi­zji kablo­wej lub ante­nowe do sąsia­du­ją­cego pokoju, prze­pro­wadź je przez otwór w ścia­nie. To inwa­zyjne roz­wią­za­nie spraw­dzi się szcze­gól­nie, jeśli rze­czona ściana nie jest grubą ścianą nośną. Prze­pro­wa­dzone kable możesz scho­wać w meblu lub orga­ni­ze­rze w dru­gim pokoju, a fron­tową część ściany zagip­so­wać, przy­kryć sklejką lub zasło­nić płytą gip­sowo-kar­to­nową.

Połą­cze­nie bez­prze­wo­dowe

Wiele dodat­ko­wych urzą­dzeń, które podłą­czamy do tele­wi­zora, także ma brzyd­kie kable. Prze­wody deko­dera, gło­śni­ków czy innych sprzę­tów audio, które są czę­ścią kina domo­wego, można zor­ga­ni­zo­wać przy pomocy jed­nej lub kilku powyż­szych metod. Rozważ jed­nak, czy sprzęty nie pozwa­lają na połą­cze­nie z tele­wi­zo­rem przy pomocy nowo­cze­snych tech­no­lo­gii bez­prze­wo­do­wych. Także w naszych podno­śni­kach sto­su­jemy wygodny i nie­za­wodny moduł Wi-Fi – K-SMRT, który pozwala na bez­prze­wo­dowe połą­cze­nie się z urzą­dze­niami insta­la­cji smart-home. Innym wygod­nym połą­cze­niem jest tech­no­lo­gia blu­eto­oth.

polaczenie bezprzewodowe sabaj

Wzór z kabli

Odsło­nię­cie kabli zasi­la­ją­cych i ante­no­wych może być oka­zją do wyka­za­nia się kre­atyw­no­ścią. Prze­wody można przy­kleić do ściany, two­rząc kre­atywny wzór. Taka ozdoba to pra­co­ch­łonne zaję­cie, ale dla praw­dzi­wego arty­sty nawet oka­blo­wa­nie może być mate­ria­łem, z któ­rego stwo­rzy praw­dziwe dzieło.