Sabaj

Co to jest standard VESA?

co to jest vesa sabaj

Tele­wi­zory, które obec­nie kupu­jemy do miesz­kań i domów, zazwy­czaj mają pła­ski ekran. Choć chcemy, żeby odwie­dza­ją­cych nas zna­jo­mych zasko­czyła jak naj­więk­sza prze­kątna tele­wi­zora, to jed­no­cze­śnie ważne jest dla nas oszczę­dza­nie prze­strzeni. Nowe tele­wi­zory z łatwo­ścią można powie­sić na ścia­nie lub zawie­sić pod sufi­tem – potrze­bu­jemy tylko odpo­wied­niego uchwytu. Pew­ność, że wybrany uchwyt będzie paso­wał do tele­wi­zora daje nam stan­da­ry­za­cja VESA.

Co to jest norma VESA?

Skrót VESA pocho­dzi od nazwy mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji Video Elec­tro­nics Stan­dards Asso­cia­tion, która powstała w lipcu 1989 roku. Insty­tu­cja cie­szy się dużym uzna­niem w branży audio­wi­zu­al­nej. Od lat zaj­muje się stan­da­ry­zo­wa­niem cech sprzętu wideo, a powstały w 1997 stan­dard VESA jest sto­so­wany na całym świe­cie. VESA to roz­staw otwo­rów mon­ta­żo­wych z tyłu ekranu, zawsze wyra­żony w mili­me­trach. Okre­ślamy go jako odle­głość otwo­rów – pierw­sza liczba to roz­staw poziomy, a druga pio­nowy. Zazwy­czaj więk­sza jest pierw­sza liczba, mie­rzona wzdłuż sze­ro­ko­ści ekranu.

uchwyty do tv w standardzie vesa sabaj

Naj­częst­sze wymiary VESA

W celu uła­twie­nia stan­da­ry­za­cji, norma okre­śla tylko kilka kon­kret­nych roz­stawów:

  • VESA 75×75
  • VESA 100×100
  • VESA 200×200
  • VESA 200×100
  • VESA 300×300
  • VESA 400×400
  • VESA 600×400

Mniej­sze wymiary zazwy­czaj doty­czą moni­to­rów kom­pu­te­ro­wych, a więk­sze pła­skich tele­wi­zo­rów. Pro­du­cenci uchwy­tów do tele­wi­zo­rów czę­sto sto­sują belki, które mają uni­wer­salny roz­staw lub dodat­kowe ramiona prze­dłu­ża­jące.

VESA nie tylko na ścianę

Roz­staw VESA może być ważny także, kiedy chcemy posta­wić nasz tele­wi­zor na półce lub szafce. Sto­jaki tele­wi­zyjne czę­sto wyma­gają mon­tażu śru­bami do tyłu panelu, aby tele­wi­zor stał sta­bil­nie. Zaw­sze należy zwró­cić uwagę, czy spe­cy­fi­ka­cja zawiera infor­ma­cję, jaka jest mak­sy­malna waga tele­wi­zora. Jeśli prze­kro­czymy dopusz­czalną war­tość sto­jak może nie wytrzy­mać, a w przy­padku uszko­dze­nia tele­wi­zora przez źle dobraną pod­stawę, stra­cimy gwa­ran­cję. Jeśli powierzch­nia, do któ­rej chcemy przy­mo­co­wać odbior­nik jest nie­ty­powa, jak np. dzia­łowa ścianka gip­sowa, także powin­ni­śmy prze­my­śleć zasto­so­wa­nie uchwytu.

standard vesa w podnosnikach tv sabaj

Jak dobrać uchwyt do roz­stawu VESA

Tele­wi­zor powie­szony na ścia­nie powi­nien być przede wszyst­kim zabez­pie­czony. Jego wyso­kość i tło powin­ni­śmy dosto­so­wać do wła­snych pre­fe­ren­cji. Jeżeli lubimy, kiedy tele­wi­zor jest nachy­lony, możemy wybrać uchwyt, który to umoż­li­wia. Dodat­kowy adap­ter VESA pomoże dosto­so­wać nasz uchwyt do nowego tele­wi­zora, pamię­tajmy jed­nak, żeby nie prze­kro­czyć dopusz­czal­nego obcią­że­nia. Dobie­ra­jąc śruby do tele­wi­zora kie­rujmy się wytycz­nymi pro­du­centa, ponie­waż zbyt luźny gwint może wysu­nąć się z otwo­rów, a zbyt długa śruba uszko­dzi wnę­trze lub może roz­bić ekran moni­tora od środka. VESA tyczy się nie tylko wie­sza­nia tele­wi­zora, a rów­nie dobrze możemy zaku­pić objęty stan­dardem podno­śnik i ukryć go w meblu. Wię­cej na ten temat piszemy w arty­kule Jaki uchwyt wybrać do tele­wi­zora?