Sabaj

Jaki uchwyt wybrać do tele­wi­zora?

uchwyt tv jaki sabaj system

Zakup nowego tele­wi­zora może stać się oka­zją do prze­or­ga­ni­zo­wa­nia prze­strzeni wokół niego. Prio­ry­te­tem zazwy­czaj jest nasza wygoda i indy­wi­du­alne nawyki. Na szczę­ście na rynku jest coraz więk­szy wybór akce­so­riów i uchwy­tów do sprzętu RTV. Dzięki temu możemy dobrać roz­wią­za­nie, które naj­le­piej nam odpo­wiada.

Uch­wyt ścienny do tele­wi­zora

Wygodny uchwyt do tele­wi­zora to pro­sty pomysł, który zaspo­koi pod­sta­wowe potrzeby użyt­kow­nika. Zamon­to­wany na nim tele­wi­zor ma małą odle­głość od ściany, a pod nim mamy wolne miej­sce na ulu­bione książki czy świece zapa­chowe. Z łatwo­ścią znaj­dziesz w skle­pach wie­szak na TV lub hak do powie­sze­nia na ścia­nie. W więk­szo­ści modeli odbior­nik może być odchy­lany do przodu i do tyłu. Praw­dzi­wym trend­set­te­rem w tej dzie­dzi­nie jest nasz Swing Mount, który wyko­nuje też ruch boczny. Jego dłu­gie ramię w wer­sji XL jest pole­cane do tele­wi­zorów do 75”. Taki wysię­gnik obraca tele­wi­zor nawet o 180 stopni w prawo lub w lewo, w zależ­no­ści od spo­sobu mon­tażu.

Biur­kowy, podło­gowy czy mobilny – jaki sto­jak do mojego tele­wi­zora?

Jeżeli zależy Ci po pro­stu na posta­wie­niu urzą­dze­nia na biurku, możesz wybrać uni­wer­salne nóżki do tele­wi­zora. Obro­towe sto­jaki lub zdal­nie ste­ro­wana pod­stawa do tele­wi­zora to ide­alny pomysł dla kana­powca – możesz wyre­gu­lo­wać kąt oglą­da­nia tak, żeby tele­wi­zor nie odbi­jał słońca. Jeśli nie posia­dasz odpo­wied­niego mebla, wybierz sto­jak podło­gowy, który jest wyż­szy i posiada półkę na pilota. W sytu­acji, kiedy czę­sto potrze­bu­jemy tele­wi­zora w róż­nych pomiesz­cze­niach, możemy zain­we­sto­wać w mobilny sto­jak mul­ti­me­dialny na kół­kach. Mon­tu­jemy odbior­nik na sta­bil­nej kon­struk­cji i już wię­cej nie musimy się mar­twić, jak prze­nieść ciężki tele­wi­zor do sali kon­fe­ren­cyj­nej.

Tele­wi­zor na podno­śniku

Winda do tele­wi­zora to ogrom moż­li­wo­ści. Naj­bar­dziej sty­lowy będzie wysu­wany podno­śnik do zabu­do­wa­nia w sza­fie, dzięki któ­remu tele­wi­zor się nie kurzy, kiedy długo z niego nie korzy­stamy. Wystar­cza­jąco długi, elek­tryczny podno­śnik tele­sko­powy chowa się w meblu po wyda­niu pole­nia na pilo­cie, w tele­fo­nie lub gło­sowo dzieki połą­cze­niu z insta­la­cją smart home. Nasz eks­pert w tej dzie­dzi­nie to obro­towy podno­śnik Roto­lift. Regu­la­cja w pio­nie i pozio­mie jest pro­sta do zapro­gra­mo­wa­nia, przez co Roro­lift ma sze­roki wachlarz zasto­so­wań. Jeśli chcemy regu­lo­wać wyso­kość tele­wi­zora góra – dół, ale nie mamy miej­sca przy podło­dze, roz­wią­za­niem będzie winda moco­wana na ścia­nie. Jej sta­bilny ste­laż mocu­jemy bli­sko ściany. Taka wytrzy­mała kon­struk­cja utrzyma nawet 100 kg. Uwaga – nie nadaje się do regipsu! Przy cien­kich ścian­kach dzia­ło­wych z ratun­kiem przy­cho­dzi podno­śnik sufi­towy.

Uch­wyt do tele­wi­zora bez wier­ce­nia

Śruby i kołki roz­po­rowe pozo­sta­wiają dziury w ścia­nie, dla­tego miej­sce mon­tażu tele­wi­zora powinno być prze­my­ślane. Nie­za­leż­nie od rodzaju odbior­nika (LCD, zakrzy­wiony, sta­rego typu), ni­gdy nie wier­cimy otwo­rów w obu­do­wie tele­wi­zora! Do doboru otwo­rów mon­ta­żo­wych służy roz­staw VESA – jest to odle­głość pomię­dzy otwo­rami w tyl­nej czę­ści tele­wi­zora. Wszyst­kie podno­śniki Sabaj-System speł­niają ten stan­dard. Wiele naszych modeli można zamo­co­wać bez nawier­ca­nia ściany. Dzięki łatwemu, samo­dziel­nemu mon­ta­żowi szybko nauczysz sie jak zamon­to­wać i zdjąć tele­wi­zor z uchwytu.

Uch­wyt tele­wi­zyjny do kam­pera lub do cię­ża­rówki

Tele­wi­zor w kam­pe­rze znasz tylko z seriali? W mobil­nym domu na kół­kach też możesz oglą­dać Net­flixa. Na małej prze­strzeni musimy zadbać, żeby tele­wi­zor nie zaj­mo­wał dużo miej­sca, warto też pomy­śleć o dodat­ko­wych funk­cjach. Spraw­dzi się tu mały ścienny podno­śnik, który oprócz regu­la­cji wyso­ko­ści tele­wi­zora – zasłoni okno. Jeśli kam­per służy Ci na wyjazdy ze zna­jo­mymi, pomyśl też o uchwy­tach, do któ­rych bez­piecz­nie przy­mo­cu­jesz gło­śniki lub sound­bar. Sam tele­wi­zor powi­nien być lekki i naj­le­piej w wer­sji ultra-slim – prze­cież nie chcemy mar­no­wać cen­nego miej­sca.

uchwyt tv do kampera sabaj system

Gdzie kupić uchwyt do tele­wi­zora?

Przed zaku­pem użyt­kow­nicy czę­sto zasta­na­wiają się, czy każdy uchwyt pasuje do tele­wi­zora. Ist­nieje sze­reg cech, na które należy zwró­cić uwagę, a naj­waż­niej­sze to:

  • roz­staw otwo­rów mon­ta­żo­wych (stan­dard VESA)
  • waga tele­wi­zora
  • zakres ruchu

Te i inne cechy łatwo znaj­dziesz w opi­sach podno­śników z naszego sklepu inter­ne­to­wego. A kiedy już wybie­rzesz uchwyt, sto­jak lub podno­śnik do tele­wi­zora, który speł­nia wszyst­kie Twoje wyma­ga­nia, pozo­staje cie­szyć się ulu­bio­nymi fil­mami.