Sabaj

O uni­wer­sal­nej pod­sta­wie do tele­wi­zora

uni stand blog photo unboxing tv stand poland sabaj

Kupi­łeś nowy tele­wi­zor, który chcesz posta­wić na swo­jej wie­lo­let­niej komo­dzie. Zabie­rasz się za jego mon­taż i nagle oka­zuje się, że pod­stawa jest za sze­roka. Doty­czy Cię ta histo­ria? Nie musisz wymie­niać mebla, przy­cho­dzimy z pomocą!

Czy ist­nieje uni­wer­salna pod­stawa do tele­wi­zora?

Cechy, jakimi powinna się cha­rak­te­ry­zo­wać uni­wer­salna pod­stawka pod tele­wi­zor to sta­bil­ność, regu­lo­wana sze­ro­kość i nośność. Skąd wyni­kają te wyma­ga­nia? Sta­bil­ność w każ­dym kie­runku zapewni bez­pie­czeń­stwo dla naszego ekranu. Nawet tele­wi­zor zakrzy­wiony LED, OLED lub w pokrew­nej tech­no­lo­gii, który ma inny śro­dek cięż­ko­ści niż tra­dy­cyjne, pła­skie ekrany, bez pro­blemu oprze swój cię­żar na dobrze wypro­fi­lo­wa­nej pod­sta­wie. Jeśli pod tele­wi­zor mamy tylko wąskie biurko lub mały sto­lik, ważna jest regu­la­cja sze­ro­ko­ści. W takim przy­padku naj­sku­tecz­niej­sze są dwie osobne nóżki pod tele­wi­zor. Nośność, czyli mak­sy­malna waga tele­wi­zora, jaką może unieść pod­stawka to też oczy­wi­sty para­metr. Więk­szość z nas wybiera tele­wi­zory o dużej prze­kąt­nej, ale jeśli mamy małe miesz­ka­nie lub potrze­bu­jemy tele­wi­zor do kam­pera – wybór pad­nie oczy­wi­ście na mały odbior­nik.

Nie­oczy­wi­ste uni­wer­salne cechy

Mało kto zdaje sobie sprawę, jak przy­twier­dzić tele­wi­zor do pod­stawki. Zazwy­czaj pod­stawy lub nóżki są mon­to­wane na skraj­nych koń­cach tele­wi­zora. Świa­do­mie wybie­ra­jąc sto­jak warto znać roz­staw otwo­rów VESA z tyłu tele­wi­zora. Co to jest VESA? To stan­da­ry­zo­wane otwory mon­tażowe, które pozwa­lają na dobór dowol­nego uchwytu lub sto­jaka, jeśli pro­du­cent speł­nia te wyma­ga­nia – dokład­nie piszemy o tym w arty­kule „Co to jest stan­dard VESA?”. Wszyst­kie nasze uchwyty i sto­jaki speł­niają ten stan­dard. Możesz spo­koj­nie wybrać uchwyt Sabaj do tele­wi­zora LG i mieć pew­ność, że otwory pozwolą na jego mon­taż.

Tele­wi­zor na meblu zamiast na ścia­nie

Czę­sto posia­da­nie zwie­rząt lub małych dzieci jest argu­men­tem do mon­tażu tele­wi­zora na ścia­nie. Nie zawsze jed­nak mamy taką moż­li­wość. Ściana dzia­łowa z płyt gip­sowo-kar­to­no­wych nie nadaje się do mon­tażu cięż­kiego tele­wi­zora, jeśli wcze­śniej nie wzmoc­nimy jej meta­lo­wym ste­la­żem. Kla­syczna meblo­ścianka, która zaj­muje całą ścianę, też w oczy­wi­sty spo­sób wymu­sza posta­wie­nie tele­wi­zora na meblu. Niek­tóre meble są wręcz stwo­rzone do posta­wie­nia na nich odbior­nika i zestawu kina domo­wego – mają gotowe prze­lotki na kable oraz odpo­wied­nie półki.

uni stand blog uniwersalny stojak do tv sabaj

Dwie nogi – wiele moż­li­wo­ści

Zad­ba­li­śmy o to, żeby nóżki Uni-Stand były uni­wer­sal­nym roz­wią­za­niem na liczne pro­blemy z mon­tażem tele­wi­zora. Sto­jaki są kom­pa­ty­bilne nie tylko z naj­po­pu­lar­niej­szymi mode­lami tele­wi­zorów, ale zamon­tu­jesz na nich także odbior­niki mniej zna­nych pro­du­centów, jak tele­wi­zor Xia­omi, Vivax, Tele­fun­ken czy Orion. Dzięki dołą­czo­nym tulej­kom dystan­so­wym, niestan­dardowa budowa odbior­nika nie będzie prze­szkodą. Możesz wyrów­nać nimi uskok z tyłu obu­dowy tele­wi­zora. Regu­lo­wana wyso­kość kon­struk­cji zapew­nia dopa­so­wa­nie do każ­dego roz­miaru ekranu o prze­kąt­nej od 22 do 55”.

Nie­po­zorna, ale silna kon­struk­cja

Sto­jak otrzy­mu­jesz od nas w czę­ściach i to od Cie­bie zależy, z któ­rych otwo­rów sko­rzy­stasz – pod tym wzglę­dem jest to pro­dukt cał­ko­wi­cie per­so­na­li­zo­wany. W pudełku znaj­dziesz zestaw mon­tażowy – dołą­czone śruby na pewno uła­twią i przy­spie­szą łącze­nie ele­men­tów. Prze­syłka zawiera dwie nóżki, a każda z nich składa się z trzech czę­ści – zakrzy­wio­nej, sta­bil­nej pod­stawy, pro­stego prze­dłu­że­nia i łącz­nika, któ­rym dowol­nie wyre­gu­lu­jesz wyso­kość od 45 do 60 cm. Pod­stawa jest wyko­nana z 5 mm stali, która posłuży Ci przez dłu­gie lata. Wiemy, że cza­sami mar­twisz się, jak nie zary­so­wać szafy prze­su­wa­jąc tele­wi­zor, dla­tego doda­li­śmy sili­ko­nowe pod­kładki na powierzchni styku z meblem. Dzięki regu­lo­wa­nej wyso­ko­ści i sze­ro­ko­ści pod tele­wi­zorem zmiesz­czą się pilot, sound­bar czy naj­now­sza kon­sola.