Sabaj

Praktyczne pomysły, jak wyeksponować telewizor na ścianie

how to expose tv on the wall sabaj system

Prze­pro­wadzka na nowe miesz­ka­nie lub remont domu to szansa na reor­ga­ni­za­cję prze­strzeni i wdro­że­nie pomy­słów, dzięki któ­rym znane na co dzień wnę­trze sta­nie się bar­dziej nowo­cze­sne. W dzi­siej­szych cza­sach nie­któ­rzy pró­bują ukryć tele­wi­zor, sto­su­jąc schowki lub po pro­stu skromny zestaw mebli do posta­wie­nia tele­wi­zora. Jeśli nale­żysz do osób, które chcą wyróż­nić odbior­nik jako spójny ele­ment wystroju wnę­trza, przy­no­simy Ci garść prak­tycz­nych pomy­słów.

Tele­wi­zor w nowo­cze­snym miesz­ka­niu

Czarny tele­wi­zor na bia­łej ścia­nie już nie robi wra­że­nia na gościach, więc nawet, jeśli zde­cy­do­wa­li­śmy się na este­tyczny styl skan­dy­naw­ski, warto zadbać o szcze­góły. Zwłasz­cza w tak skrom­nym wnę­trzu, tele­wi­zor powi­nien być zamon­to­wany bli­sko ściany, a ste­laż nie­wi­doczny. Takie roz­wią­za­nie sprawi wra­że­nie, że tele­wi­zor lewi­tuje. Poło­żone na całej ścia­nie lub jej frag­men­cie panele struk­tu­ralne 3D zapew­nią gustowną i mini­ma­li­styczną aran­ża­cję. Jeśli sta­wiamy na ener­giczny wystrój, lepiej spraw­dzi się kolo­rowa farba na ścianę za TV. Matowa, ciemna farba optycz­nie ukryje odbior­nik, dla­tego jeśli chcemy pochwa­lić się przed gośćmi nowo­cze­snym tele­wi­zorem, lepiej posta­wić na odważny kolor lub obry­so­wać frag­ment ściany za urzą­dze­niem.

Uch­wyt ścienny do tele­wi­zora a rodzaj ściany

Ceglana ścianka lub foto­ta­peta z imi­ta­cją cegły to cie­kawe i ostat­nio modne tło dla tele­wi­zora. Pozor­nie obita czer­wona cegła lub kamień na ścia­nie to mocny akcent, który przy­wo­dzi na myśl loft prze­my­słowy. Alter­na­tywą jest ściana z desek lub panele, które umoż­li­wiają łatwe ukry­cie kabli. Tego typu mate­ria­łem lepiej pokryć tylko jedną ze ścian pomiesz­cze­nia, żeby efekt nie był przy­tła­cza­jący. Mniej­szą wytrzy­ma­ło­ścią cechuje się ściana kar­tono-gip­sowa. Decy­du­jąc się na ściankę dzia­łową z płyt gip­sowo-kar­tonowych należy upew­nić się, czy tele­wi­zor nie jest za ciężki. Sto­su­jąc nie­ty­powe two­rzywo na ścianę za tele­wi­zorem warto zadbać o sta­bilny mon­taż urzą­dze­nia. Nie­za­leż­nie, czy pre­fe­ru­jemy oglą­da­nie tele­wi­zji z kanapy czy np. gra­nie na kon­soli sie­dząc na podło­dze, możemy dosto­so­wać wyso­kość tele­wi­zora uży­wa­jąc solid­nego podno­śnika, który zapewni wygodę i bez­pie­czeń­stwo. Do dużych i cięż­kich tele­wi­zorów naj­lep­szych do noc­nych tur­nie­jów naj­lep­szy będzie nasz wytrzy­mały podnośnik A-2 do mebli i ciężkich telewizorów.

Tele­wi­zor na regale z książ­kami

Domowa biblio­teczka tłem dla tele­wi­zora? To świetne roz­wią­za­nie dla małego miesz­ka­nia i pomysł na funk­cjo­nalny salon. Książki nad lub pod tele­wi­zorem stwo­rzą eklek­tyczny styl, łącząc nowo­cze­sność z tra­dy­cją. Asy­me­tryczne półki zapo­bie­gną efek­towi, że tele­wi­zor będzie wyglą­dał jak „czarna dziura” na tle ulu­bio­nego księ­go­zbioru. Efekt wizu­alny może zrów­no­wa­żyć też ozdobna półka pod tele­wi­zorem lub cie­kawe dodatki, jak świece i bibe­loty. Tak może powstać nasza ulu­biona strefa roz­rywki, przed którą chęt­nie roz­sią­dziemy się w dłu­gie wie­czory na seans z Net­fli­xem lub książką.

telewizor jako czesc biblioteczki sabaj system

Kom­po­zy­cja obra­zów w tle tele­wi­zora

Ele­ganc­kie wnę­trze w stylu gla­mour nie musi wyklu­czać posia­da­nia odbior­nika TV. Ozdobna rama, która przy­lega do tele­wi­zora lub zosta­wia prze­strzeń, przez którą widoczna jest poświata w mode­lach Ambi­li­ght, zasu­ge­ruje, że moni­tor tele­wi­zora to cen­tralna część domo­wej gale­rii. To wra­że­nie wzmocni dobrze dobrany wyga­szacz ekranu, który zgrywa się z tłem. Pod­czas wizyty gości możemy na tak umiej­sco­wio­nym tele­wi­zorze wyświe­tlić zdję­cia z waka­cji – taka kom­po­zy­cja na pewno zrobi nie­za­po­mniane wra­że­nie.

Tele­wi­zor a komi­nek

Dość kon­tro­wer­syj­nym tema­tem jest tele­wi­zor na ścia­nie nad komin­kiem. Takie roz­wią­za­nie ma swo­ich prze­ciw­ni­ków, a głów­nym argu­men­tem jest wysoka tem­pe­ra­tura wydzie­lana przez pale­ni­sko. Obec­nie czę­sto wystar­czy odpo­wied­nia odle­głość i sku­teczna izo­la­cja ściany, aby takie sąsiedz­two było w pełni bez­pieczne. Warto pamię­tać, że nie­ko­nieczna jest tu syme­tria – tele­wi­zor bez­po­śred­nio nad komin­kiem wygląda jak ołta­rzyk, a jed­no­cze­sne oglą­da­nie dwóch rucho­mych obra­zów męczy oczy i roz­pra­sza uwagę. Dla boją­cych się o tem­pe­ra­turę odbior­nika cie­kawą nowo­ścią jest komi­nek elek­tryczny lub biokomi­nek – oba emi­tują mniej­sze cie­pło niż tra­dy­cyjne pale­ni­sko i są bar­dziej eko­lo­giczne. W ramach kom­pro­misu można wyświe­tlić nagra­nie ogni­ska na ekra­nie – wyga­szacz lub film stwo­rzy reali­styczny komi­nek na tele­wi­zorze, a nasza strefa odpo­czynku zyska cie­pły kli­mat.

telewizor obok kominka sabaj system

Winda do pro­jek­tora – jak w praw­dzi­wym kinie

Nie zawsze możemy obej­rzeć naj­now­sze pre­miery na dużym ekra­nie – chłodne wie­czory, izo­la­cja spo­łeczna czy praca do późna to dosko­nały argu­ment, żeby zamon­to­wać zestaw kina domo­wego we wła­snym salo­nie. Taka strefa aż prosi się o duży tele­wi­zor o dobrej roz­dziel­czo­ści. Pro­ste ele­menty w indu­strial­nym stylu wywo­łają optyczne powięk­sze­nie ekranu. Dla miło­śni­ków sta­rego kina speł­nie­niem marzeń może być rzut­nik, który schowa się w ścia­nie jed­nym klik­nię­ciem pilota, nie zabu­rza­jąc kli­matu wnę­trza. Przy reali­za­cji tak nie­ty­powego planu pomoże nasza winda do pro­jek­tora WP-560.

Rozwią­za­nia dla małego pomiesz­cze­nia

Cza­sami pla­nu­jąc remont trzeba pójść na ustęp­stwa, jed­nak małe miesz­ka­nie nie wyklu­cza posia­da­nia dużego tele­wi­zora. Na nie­du­żych powierzch­niach naj­waż­niej­sza jest ergo­no­mia, więc umiej­sco­wie­nie tele­wi­zora w rogu pomiesz­cze­nia może zapew­nić naj­więk­szą odle­głość pod­czas oglą­da­nia odbior­nika. Pod urzą­dze­nie możemy dobrać szafkę narożną, która pomoże w prak­tycz­nym zago­spo­da­ro­wa­niu kąta. Nie­za­leż­nie, jakie roz­wią­za­nie wybie­rzemy warto zadbać o nasz kom­fort i orga­ni­za­cję prze­strzeni zgod­nie z wła­snymi upodo­ba­niami.