Sabaj

Sterowanie podnośnikami do TV Sabaj System za pomocą aplikacji

sterowanie podnosnik tv smart home phone sabaj system 1

K-SMRT – współ­praca z sys­te­mem Google Home i Ama­zon Alexa

Obec­nie coraz wię­cej urzą­dzeń w naszych domach i miesz­ka­niach ste­ro­wa­nych jest zdal­nie. Jest to oczy­wi­ście nie­zwy­kle wygodne, tym bar­dziej, że nie potrze­bu­jemy, jak daw­niej, odręb­nego kon­tro­lera czy pilota do każ­dego z nich. Możemy zarzą­dzać wie­loma urzą­dze­niami z poziomu smart­fona czy usług takich jak Google Home lub Ama­zon Alexa.

K-SMRT, czyli podno­śnik ste­ro­wany smart­fo­nem lub gło­sem

Moż­li­wo­ści te wyko­rzy­stu­jemy w naszych podno­śnikach do tele­wi­zo­rów i pro­jek­to­rów, wpro­wa­dza­jąc do swo­jej oferty adap­ter umoż­li­wia­jący ste­ro­wa­nie podno­śnikami do tele­wi­zo­rów za pomocą smart­fona oraz usługi Ama­zon Alexa i Google Home. Urzą­dze­nie współ­pra­cuje z podno­śnikami wypo­sa­żo­nymi w złą­cze RJ45, czyli wszyst­kimi z serii:

 • K-ECO IR,
 • K-PREMIUM,
 • WP (windy prze­zna­czone do pro­jek­to­rów),
 • K2-Down (sys­temy opusz­cza­jące),
 • A
 • SWING MOUNT (uchwyty ścienne elek­tryczne).
 • Roto­lift (windy z moż­li­wo­ścią obrotu w lewą i prawą stronę).
 • Flo­orLift (podno­śnik do więk­szych tele­wi­zo­rów, umoż­li­wia­jący scho­wa­nie go w sufi­cie lub podło­dze).

K-SMRT jest urzą­dze­niem o nie­wiel­kich roz­mia­rach, które podłą­cza się do ste­row­nika podno­śnika za pomocą gniazda RJ45. Adap­ter korzy­sta z sieci Wi-Fi.

Jak korzy­stać z K-SMRT za pomocą smart­fona?

Nie­za­leż­nie od tego, czy chcemy korzy­stać ze ste­ro­wa­nia naszym podno­śnikiem z poziomu smart­fona, czy też zin­te­gro­wać go z usługą Google Home lub Ama­zon Alexa, konieczne jest skon­fi­gu­ro­wa­nie ste­row­nika w apli­ka­cji wBox. W każ­dym przy­padku prze­pro­wa­dza się ją w taki sam spo­sób:

 1. insta­la­cja apli­ka­cji wBox ze sklepu Google Play (sys­tem Android) lub App Store (iOS) na smart­fo­nie,
 2. wybór sieci Wi-Fi emi­to­wa­nej przez ste­row­nik z usta­wień smar­fona. W przy­padku podno­śników Sabaj będzie to sieć Sabaj-K-SMRT-xxxxxxxxx, gdzie xxxxxxxxx repre­zen­tują ciąg zna­ków alfa­nu­me­rycz­nych. W tym miej­scu część tele­fo­nów wyświe­tla komu­ni­kat o nie­do­stęp­no­ści sieci Inter­net – należy go pomi­nąć.
 3. Wybór odpo­wied­niego urzą­dze­nia dostęp­nego na liście w apli­ka­cji wBox – wcho­dzimy w menu, wybie­ramy opcję Con­trol oraz urzą­dze­nie TV-LIFT. Kli­kamy „+” i już możemy obsłu­gi­wać nasz podno­śnik z poziomu smart­fona.

 

smart home google amazon k smrt sabaj system 1

Kon­fi­gu­ra­cja usługi Ama­zon Alexa oraz Google Home

Po pra­wi­dło­wym zain­sta­lo­wa­niu apli­ka­cji wBox i skon­fi­gu­ro­wa­niu ste­row­ników, możemy przejść do kon­fi­gu­ra­cji usługi Google Home lub Ama­zon Alexa. W oby­dwu przy­pad­kach pro­ces wygląda bar­dzo podob­nie:
Krok 1:
Pobra­nie odpo­wied­niej apli­ka­cji ze sklepu Google Play (sys­tem Android) lub App Store (iOS) na smart­fon i skon­fi­gu­ro­wa­nie według wła­snych potrzeb. Jeśli uży­wamy już apli­ka­cji do ste­ro­wa­nia innymi urzą­dze­niami, wystar­czy przejść do kroku dru­giego.
Krok 2:
Zalo­go­wa­nie do usługi µPor­tal, czyli miej­sca w chmu­rze prze­zna­czonego do zarzą­dza­nia i udo­stęp­nia­nia ste­row­ników. Logo­wa­nie odbywa się w taki sam spo­sób, jak logo­wa­nie do apli­ka­cji wBox – za pomocą mediów spo­łecz­no­ścio­wych lub adresu e-mail i hasła. Z tego poziomu akcep­tu­jemy wyma­gane przez dostawcę usługi upraw­nie­nia i możemy zarzą­dzać naszym podno­śnikiem za pomocą Google Home lub Ama­zon Alexa.

Warto nadmie­nić, że K-SMRT może współ­pra­co­wać z róż­nymi sys­temami ste­ro­wa­nia, dla­tego jeśli korzy­stamy z opcji inte­li­gent­nego domu bazu­ją­cej na innych pro­duk­tach, zapy­tajmy sprze­dawcę o kom­pa­ty­bil­ność adap­tera z naszym sys­te­mem.