Sabaj

Swing-Mount – silne ramię dla Two­jego tele­wi­zora

swing mount elektryczny uchwyt do telewizora polskiej firmy sabaj

Potrze­bu­jesz sil­nego ramie­nia, które wes­prze Twój tele­wi­zor? Elek­tryczny uchwyt do TV Swing-Mount świet­nie wywiąże się z tego zada­nia. Ponadto ma wiele dodat­ko­wych funk­cji, dzięki któ­rym oglą­da­nie filmu sta­nie się wygod­niej­sze.

Sta­bilne moco­wa­nie tele­wi­zora

Dłu­gie ramię Swing-Mounta składa się z dwóch czę­ści, które sztywno się ze sobą łączą. W zesta­wie znaj­dziesz sza­blon do wywier­ce­nia otwo­rów w ścia­nie – jeśli masz taką moż­li­wość, użyj czte­rech naj­bar­dziej odda­lo­nych otwo­rów. Taki roz­staw zapewni silne moco­wa­nie uchwytu do ściany. Dodat­kowe otwory w sza­blonie mogą Ci pomóc, jeśli z jakie­goś powodu nie można wier­cić w ścia­nie w danym miej­scu – np. pod tyn­kiem są kable lub łącze­nia. Otwory mon­ta­żowe w kształ­cie gru­szek dają moż­li­wość wyre­gu­lo­wa­nia pozy­cji urzą­dze­nia przed jego trwa­łym dokrę­ce­niem do powierzchni. Warto użyć do tego pozio­micy, która znaj­duje się w wewnętrz­nej czę­ści ramie­nia.

wygoda z kazdej strony uchwyt tv swing mount sabaj

Wygoda z każ­dej strony

Przed zaku­pem warto wie­dzieć, że moco­wa­nie Swing-Mounta jest syme­tryczne, dla­tego można zamo­co­wać go w dowol­nym kie­runku. W zależ­no­ści od naszego wyboru tele­wi­zor będzie otwie­rał się do 180 stopni w prawo lub w lewo. Ta moż­li­wość jest bar­dzo przy­datna, jeśli mocu­jemy tele­wi­zor przy futry­nie drzwi, obok przej­ścia do dru­giego pomiesz­cze­nia. Po otwar­ciu podno­śnika możemy oglą­dać tele­wi­zor w dru­gim pokoju lub kuchni. Pomy­śle­li­śmy też o zmia­nie kąta nachy­le­nia. Jeśli Twoi domow­nicy lubią jed­no­cze­śnie aero­bik przed tele­wi­zorem i oglą­da­nie fil­mów z kanapy, możesz ręcz­nie prze­chy­lić ekran aż do 7 stopni w przód.

Czy Swing-Mount pasuje do mojego tele­wi­zora?

Uch­wyt Swing-Mount wystę­puje w dwóch roz­mia­rach. Wer­sja L jest prze­zna­czona do tele­wi­zorów o masie do 30 kg i stan­dar­do­wej prze­kąt­nej ekranu do 65”. Wer­sja XL do uchwyt do tele­wi­zorów 75”, o masie do 40 kg. Oba warianty posia­dają stan­da­ry­zo­wane otwory mon­ta­żowe o roz­stawie VESA 600×400. Urzą­dze­nie ma auto­ma­tyczny sys­tem bez­pie­czeń­stwa – jeśli pod­czas ruchu napo­tka prze­szkodę, zatrzyma się i wyłą­czy zasi­la­nie. Chroni w ten spo­sób Twój tele­wi­zor jak i napo­tkane po dro­dze przedmioty przed uszko­dze­niem.

Ste­ro­wa­nie uchwy­tem do tele­wi­zora Swing-Mount

Dla nas bar­dzo ważna jest per­so­na­li­za­cja pro­duktu, dla­tego ofe­ru­jemy różne moż­li­wo­ści ste­ro­wa­nia uchwy­tem. W zesta­wie otrzy­mu­jesz ele­gancki odbior­nik pod­czer­wieni IR-EYE, który należy przy­kleić do tele­wi­zora tak, aby był widoczny dla pilota. Odbior­nik działa w sys­temie IR-Mul­ti­code. Ozna­cza to, że pozwala na wykorzysta­nie dowol­nego pilota z naj­bar­dziej popu­lar­nym kodo­wa­niem RC5. Możesz zapro­gra­mo­wać pilot, któ­rym obsłu­gu­jesz swój tele­wi­zor, jed­nak pamię­taj, że wybrane przy­ci­ski będą aktywne dla obu urzą­dzeń (np. jeśli jako powrót do bazy zapro­gra­mu­jesz przy­cisk POWER – uchwyt wróci do pozy­cji wyj­ścio­wej, a jed­no­cze­śnie tele­wi­zor wyłą­czy się).

Aktywne gniazdo RJ-45 pozwala na wybór dodat­ko­wych akce­so­riów do ste­ro­wa­nia uchwy­tem. Ofe­ru­jemy ory­gi­nalne, zaawan­so­wane urzą­dze­nia, dzięki któ­rym Swing-Mount to nie zwy­kły wie­szak na tele­wi­zor, ale wygoda i tech­no­lo­giczne doświad­cze­nie. Moduł K-SMRT pozwala na spa­ro­wa­nie urzą­dze­nia z apli­ka­cją w tele­fo­nie lub insta­la­cją Inte­li­gent­nego Domu. Jeśli wolisz bar­dziej tra­dy­cyjną metodę, możesz wybrać dwu­kie­run­kowe przy­ci­ski K-BTN-2 WAY, które można umo­co­wać na ścia­nie obok tele­wi­zora.