Sabaj

Czego nie wiecie o Floor Lifcie

jak poznalem wasza matke duzy telewizor barneya sabaj

Pamię­ta­cie słynną scenę z serialu „Jak pozna­łem Waszą matkę”, kiedy Bar­ney Stin­son poka­zuje Lily swój tele­wi­zor? My poszli­śmy o krok dalej. Nasz Floor Lift nie tylko jest w sta­nie utrzy­mać ogromny tele­wi­zor, ale także chowa go w Waszej podło­dze lub sufi­cie. Czego się nie robi, żeby pozo­sta­wić przy­ja­ciół w peł­nej podziwu kon­ster­na­cji…

Czy Floor Lift jest dla każ­dego?

Prze­pra­szamy za bycie tak okrut­nie bez­po­śred­nim, ale – nie. Mon­taż Floor Lifta wymaga przede wszyst­kim wol­nej prze­strzeni pod lub nad pomiesz­cze­niem, w któ­rym chcesz go oglą­dać. Mecha­nizm podno­śnika jest obu­do­wany w bez­pieczną osłonę z oknem rewi­zyj­nym, w któ­rej cho­wasz Twój tele­wi­zor, kiedy go nie oglą­dasz. Kie­szeń mon­tuje się w garażu lub na stry­chu, żeby duży, ciężki tele­wi­zor zwol­nił miej­sce w Two­jej prze­strzeni dzien­nej. Możesz w ten spo­sób umo­co­wać tele­wi­zor, który waży nawet 100 kg.

Skąd mam pew­ność, że Floor Lift będzie odpo­wiedni do mojej prze­strzeni?

Każdy podło­gowy podno­śnik reali­zu­jemy wyłącz­nie na zamó­wie­nie. Tak skom­pli­ko­wane urzą­dze­nie wymaga cał­ko­wi­tej per­so­na­li­za­cji. Przy skła­da­niu zamó­wie­nia zapy­tamy Cię o naj­waż­niej­sze rze­czy lub sami doko­namy pomia­rów. Pamię­taj, że Floor Lift pro­du­ku­jemy przede wszyst­kim w dwóch wer­sjach – jako podno­śnik sufi­towy lub podło­gowy, dla­tego naj­pierw zde­cy­duj, czy chcesz umie­ścić kie­szeń w garażu czy na stry­chu. Dopa­suj wyso­kość wyjazdu do wyso­ko­ści pokoju oraz Two­jego tele­wi­zora. Zapla­nuj też, jak ma się zamy­kać klapa, która ukryje podno­śnik po scho­wa­niu tele­wi­zora. Należy upew­nić się, że wymiary otworu w podło­dze pozwolą na bez­pieczne cho­wa­nie się tele­wi­zora. Muszą być one więk­sze, jeśli decy­du­jemy się dodat­kowo na auto­ma­tyczne zamy­ka­nie klapy.

Jakie infor­ma­cje są ważne przy zamó­wie­niu?

Jeśli zde­cy­do­wa­łeś się na zakup Floor Lifta, otrzy­masz od nas szcze­gó­łową ankietę – służy ona do stwo­rze­nia sper­so­na­li­zo­wa­nego pro­jektu. Musimy wie­dzieć, jaki tele­wi­zor chcesz na nim powie­sić – ważna jest wyso­kość, sze­ro­kość i prze­kątna ekranu, do któ­rych dosto­su­jemy kie­szeń. Z tyłu Two­jego tele­wi­zora znaj­dują się otwory mon­ta­żowe w stan­dar­dzie VESA – potrze­bu­jemy znać ich roz­staw, żeby przy­go­to­wać solidne uchwyty. Wymiary otworu w podło­dze dobie­rasz sam, jed­nak też musimy znać ich wymiary, jak i wyso­kość pomiesz­cze­nia – to pozwoli nam dokład­nie roz­pla­no­wać budowę mecha­ni­zmu. Zosta­niesz jesz­cze zapy­tany o kie­ru­nek mon­tażu ekranu i dodat­kowe prze­szkody, o któ­rych powin­ni­śmy wie­dzieć, żeby podno­śnik był bez­pieczny i słu­żył Ci przez dłu­gie lata.

podlogowy lub sufitowy podnosnik sabaj

Czym wyróż­nia się Floor Lift?

Podło­gowy podno­śnik do dużych tele­wi­zorów to naj­więk­szy z rodziny naszych podno­śników TV. Ponie­waż urzą­dze­nie chowa się w podło­dze lub sufi­cie razem z Twoim tele­wi­zorem zadba­li­śmy, żeby kable były bez­pieczne – pro­wad­nik kablowy chroni je przed splą­ta­niem i zacze­pie­niem. Wypo­sa­ży­li­śmy ste­row­nik w dodat­kowe gniazdo, z któ­rego możesz zasi­lać Twój tele­wi­zor. Takie roz­wią­za­nie pozwoli scho­wać wszyst­kie kable, także te tele­wi­zyjne. Pod­no­śnik poru­sza się z pręd­ko­ścią nawet 3m/min – to dość duża pręd­kość dla tego typu urzą­dzeń, jed­nak zapew­nia­jąca cał­ko­wite bez­pie­czeń­stwo.

Jak mogę ste­ro­wać Floor Liftem?

Wypo­sa­żamy Floor Lift w pełną moż­li­wość ste­ro­wa­nia naszymi akce­so­riami. Pod­sta­wową i naj­bar­dziej prak­tyczną opcją jest ste­ro­wa­nie pilo­tem radio­wym, bo pozwala na scho­wa­nie podno­śnika bez wysta­ją­cych nad podłogą kabli i urzą­dzeń. Inna rów­nie wygodna metoda to uży­cie modułu K-SMRT, który można spa­ro­wać z apli­ka­cją wBox w smart­fo­nie. Jeśli chcesz ste­ro­wać podno­śnikiem przy pomocy swo­jego pilota TV, potrze­bu­jesz odbior­nika pod­czer­wieni – IR-EYE, jed­nak musi on być widoczny po zamknię­ciu mecha­ni­zmu.