Sabaj

Winda projektora do zabudowania w suficie

winda do projektora wp 560

Pro­jek­tor do fil­mów to serce domo­wego kina, daje namiastkę praw­dzi­wej sali kino­wej, zwięk­sza atrak­cyj­ność poka­zów zdjęć i gier. Rzut­nik mul­ti­me­dialny możesz umie­ścić na meblu, ale wysoka tem­pe­ra­tura jest w sta­nie uszko­dzić mate­riał. Innym pomy­słem jest półka sufi­towa na pro­jek­tor, ale nawet wysoko podwie­szony będzie dzia­łał na nasz mózg jako prze­szkoda.

Winda do pro­jek­tora

Dosko­na­łym roz­wią­za­niem na wygodne korzysta­nie z pro­jek­tora jest podno­śnik sufi­towy, który wraz ze sprzę­tem można scho­wać w ścia­nie. Winda elek­tryczna zapew­nia opty­malną wyso­kość i kąt nachy­le­nia pod­czas użyt­ko­wa­nia, a scho­wana w sufi­cie zapo­biega kurze­niu się rzut­nika. Pozby­wamy się w ten spo­sób nie­este­tycz­nego sprzętu wiszą­cego tuż nad głową.

Sta­bil­ność kon­struk­cji naj­sku­tecz­niej zapew­nia mecha­nizm noży­cowy, który ma duży udźwig i utrzy­muje zamon­to­wany sprzęt poziomo. Składa się na zakładkę, więc nie zwięk­sza potrzeb­nej prze­strzeni robo­czej w sufi­cie. Mon­taż windy pro­jek­tora wiąże się z deli­kat­nym obni­że­niem stropu lub wyko­na­niem podwie­sza­nego sufitu, jed­nak warto to zro­bić dla walo­rów este­tycz­nych i użyt­ko­wych.

Uni­wer­salny podno­śnik do rzut­nika

Pod­no­śnik noży­cowy do pro­jek­tora firmy Sabaj-System to gotowa winda, kom­pa­ty­bilna z więk­szo­ścią rzut­ników o masie do 20 kg. Współ­pra­cuje z takimi wio­dą­cymi mar­kami, jak BenQ Sie­mens, Phi­lips czy Sony. Spraw­dza się zarówno w biu­rach i salach kon­fe­ren­cyj­nych, jak i na uży­tek pry­watny. Kon­struk­cja uła­twia szybki mon­taż – wystar­czy przy­go­to­wać otwór według wytycz­nych i mocno dokrę­cić kolejne ele­menty. Głę­bo­kość prze­strzeni mon­tażowej powinna wyno­sić co naj­mniej 120 mm + wyso­kość pro­jek­tora.

Winda pro­jek­tora WP-560 ma w pod­sta­wie ste­laż, który pozwala na cał­ko­wite zama­sko­wa­nie prze­strzeni robo­czej – wystar­czy dobrać płytę lub panele, któ­rymi jest pokryta reszta sufitu. Moż­liwa jest także zabu­dowa pro­jek­tora od boków, jeśli decy­du­jemy się na obni­żony sufit. Mak­sy­malna wyso­kość, na jaką można opu­ścić mecha­nizm, to 560 mm.

Bez­pieczny mecha­nizm

Deli­katne podno­sze­nie i opusz­cza­nie windy WP-560 chroni pro­jek­tor przed wstrzą­sami czy szyb­kim upad­kiem, spo­wo­do­wa­nym otwar­ciem się nożyc. Opty­malna pręd­kość, jaką osiąga mecha­nizm, to 50 mm/s. Wypro­du­ko­wany we Wło­szech sil­nik jest chro­niony przed prze­cią­że­niem – w przy­padku napo­tka­nia prze­szkody lub zbyt cięż­kiego ładunku, zatrzy­muje się. Wyłącz­niki krań­cowe reje­strują poło­że­nie urzą­dze­nia i zapo­biegają wyje­cha­niu poza zapro­gra­mo­waną wyso­kość.

Nasza winda do rzut­nika jest wypo­sa­żona w pla­sti­kową pro­wad­nicę kabli. Prze­wody zasi­la­jące są dzięki temu upo­rząd­ko­wane i zabez­pie­czone przed zerwa­niem. Każde polu­zo­wa­nie kabli, napo­tka­nie na prze­szkodę czy prze­grza­nie sil­nika jest sygna­li­zo­wany przez odpo­wiedni komu­ni­kat wyświe­tlony przez ste­row­nik.

sabaj ta wp 560 sp winda po wp wszystko

Ste­ro­wa­nie podno­śnikiem

Winda do pro­jek­tora WP-560 jest dostar­czana z zapro­gra­mo­wa­nym pilo­tem radio­wym RF-REMOTE-2W. Rzut­nik jest otwie­rany do zapro­gra­mo­wa­nej wyso­ko­ści lub cho­wany w sufi­cie jed­nym przy­ci­skiem. Aktywne gniazdo RJ-45 umiesz­czone w ste­row­niku daje moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nia podno­śnika przy pomocy innych akce­so­riów dostęp­nych w naszym skle­pie.

Ele­ganc­kie oczko pod­czer­wieni IR-EYE współ­pra­cuje z pilo­tami naj­po­pu­lar­niej­szych pro­du­cen­tów TV. Warun­kiem jest dzia­ła­nie pilota w kodzie RC-5. Naj­wy­god­niej­sze roz­wią­za­nie dla użyt­kow­ni­ków smart­fo­nów to moduł Wi-Fi wyma­ga­jący dostępu do inter­netu – K-SMRT. Pozwala on otwo­rzyć kanał z windą przy pomocy pole­ce­nia wyda­nego w apli­ka­cji, np. wBox. Nie­za­leż­nie, jaką metodę ste­ro­wa­nia wybie­rzesz, mobilna winda sufi­towa firmy Sabaj-System zbiera naj­lep­sze opi­nie za swoją nie­za­wod­ność i ele­gancki design.