Sabaj

Dlaczego Rotolift jest wyjątkowy?

rotolift jestes wyjatkowy sabaj

Elek­tryczne uchwyty i podno­śniki do tele­wi­zo­rów zdo­by­wają coraz więk­szą popu­lar­ność. Wybie­ra­jąc ide­alny dla sie­bie model należy zwró­cić uwagę na wagę tele­wi­zora, roz­staw otwo­rów mon­ta­żo­wych VESA i rodzaj moco­wa­nia. Możemy też wybie­rać zakresy ruchu naszego urzą­dze­nia.

Na lewo, na prawo, w górę i w dół

Roto­lift to elek­tryczny podno­śnik do zabu­do­wa­nia w sza­fie, który jako jedyny daje moż­li­wość peł­nego zakresu ruchu. W Sabaj-System pro­du­ku­jemy go w trzech roz­mia­rach. Najm­niej­szy K-1 jest przy­sto­so­wany do tele­wi­zo­rów o masie do 30 kg, a wyso­kość podno­sze­nia to 721 mm. Naj­więk­szym mode­lem jest K-3, który powstał dla dużych tele­wi­zo­rów do 60 kg. Jego mecha­nizm podnosi się aż o pra­wie 94 cm. Wyjąt­kową cechą podno­śnika jest ruch obro­towy o 90 ° w prawo i 225 ° w lewo. Taki zakres pozwala na pełne wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści podno­śnika i chroni kable przed zaplą­ta­niem i zerwa­niem się.

System Auto­Lid

Roto­lift jako pierw­szy z naszych podno­śników TV można kupić z dedy­ko­wa­nym sys­te­mem podno­sze­nia klapy mebla Auto­Lid. Akce­so­rium jest połą­czone z podno­śnikiem już w trak­cie two­rze­nia urzą­dze­nia w naszym zakła­dzie pro­duk­cyj­nym, a ste­row­nik jest wypo­sa­żony w dodat­kowe, 10-pinowe gniazdo do podłą­cze­nia sys­temu. Pod­czas wyjeż­dża­nia tele­wi­zora z mebla, sys­tem powoli i deli­kat­nie chowa klapę rów­no­le­gle do tyl­nej ściany. Dzięki temu nawet duże tele­wi­zory mogą bez­piecz­nie się obra­cać, bez ryzyka uszko­dze­nia obu­dowy o wysta­jącą klapę. Oczy­wi­ście pod­czas cho­wa­nia tele­wi­zora, klapa zamyka się z powro­tem, zakry­wa­jąc scho­wany w środku sprzęt. Mak­sy­malna waga takiej pokrywy w obec­nych mode­lach to 6 kg.

Możesz oczy­wi­ście kupić Roto­lift w tań­szej wer­sji, bez dedy­ko­wa­nego Auto­Lida. W takim przy­padku podno­śnik ma w gór­nej czę­ści spe­cjalne pod­stawki. To na nich mon­tuje się klapę, która jest zawsze poziomo nad ekra­nem tele­wi­zora. Ze względu na ruch obro­towy podno­śnika i para­me­try mebla zależne od klienta, nie zale­camy usta­wia­nia na kla­pie cen­nych przedmio­tów. Jeśli chcesz przy­ozdo­bić klapę bibe­lo­tami, zadbaj, aby były one odpo­wied­nio przy­mo­co­wane.

Przede wszyst­kim bez­pie­czeń­stwo

Zde­cy­do­wa­łeś się na podno­śnik cho­wa­jący tele­wi­zor w meblu – to ozna­cza, że naprawdę lubisz swój odbior­nik! Z tego powodu przy­kła­damy wielką wagę do bez­pie­czeń­stwa podno­śników. Roto­lift ma sze­roką, sta­bilną pod­stawę, którą przy­kręca się do podłogi mebla. Nie bez zna­cze­nia jest sztywne moco­wa­nie w stan­dar­dzie VESA, które obej­muje wszyst­kie dostępne roz­stawy od 200×200 do 600×600. Sil­nik prądu sta­łego ma zabez­pie­cze­nie przed prze­grza­niem, dzięki czemu podno­śnik wyłą­czy się, gdy tylko poczuje zbyt duże obcią­że­nie. Dopływ prądu jest odci­nany przez wyłącz­nik krań­cowy. Może to zapo­biec np. strą­ce­niu prze­szkody.

Mar­twisz się, że będziesz potrze­bo­wać wielu prze­dłu­ża­czy? Wypo­sa­ży­li­śmy ste­row­nik w dodat­kowy kabel do bez­po­śred­niego podłą­cze­nia tele­wi­zora. Pły­nący w nim prąd zasili urzą­dze­nie, gdy podno­śnik będzie otwarty. Rozwią­za­nie jest czę­ścią sys­temu Powe­rGu­ard, który chroni Cię przed zamknię­ciem w meblu włą­czo­nego tele­wi­zora, a więc real­nie obniży rachunki za prąd gospo­dar­stwa domo­wego.

Zasto­so­wa­nie Roto­lifta

Nasz obro­towy podno­śnik do tele­wi­zora Roto­lift powstał z myślą o wie­lo­funk­cyj­nych salo­nach z anek­sem kuchen­nym. Zasto­so­wa­nie go w takim miej­scu pozwala na pełne wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści, jakie daje. Wyobraź sobie spo­kojny, week­en­dowy pora­nek. To czas na coś wię­cej, niż jajecz­nica? A może chcesz przy­go­to­wać śnia­da­nie z ulu­bio­nym sze­fem kuchni? Roto­lift zamon­to­wany w wyspie lub prze­pie­rze­niu mię­dzy pomiesz­cze­niami pozwoli Ci na oglą­da­nie tele­wi­zji w kuchni, pod­czas goto­wa­nia lub sprzą­ta­nia. Póź­niej możesz delek­to­wać się posił­kiem w salo­nie, oglą­da­jąc ulu­biony serial.

Oczy­wi­ście, aneks kuchenny nie jest jedy­nym zasto­so­wa­niem Roto­lifta. W ten model zaopa­trują się sale kon­fe­ren­cyjne, domowe home office czy aule wykła­dowe. Wszę­dzie tam, gdzie potrze­bu­jesz dosto­so­wa­nia kąta obrotu tele­wi­zora, spraw­dzi się świet­nie, a moż­li­wość dosto­so­wa­nia wyso­ko­ści będzie dodat­kowym atu­tem. Możesz zapro­gra­mo­wać dwa ulu­bione kąty oglą­da­nia i usta­wić je zawsze jed­nym klik­nię­ciem. Scho­waj tele­wi­zor w meblu, a unik­niesz zabru­dze­nia, zaku­rze­nia, a nawet jego kra­dzieży.

sterowanie rotoliftem sabaj rtv blog

Ste­ro­wany jestem wciąż…

W obec­nych cza­sach, jeśli decy­du­jesz się na nowy gadżet, chcesz, żeby jego obsługa była intu­icyjna. W Roto­lif­cie zadba­li­śmy o pełen pakiet – w końcu to pro­dukt, który naprawdę robi wra­że­nie. W zesta­wie otrzy­mu­jesz czte­ro­kie­run­kowy pilot radiowy RF-REMOTE-4W. Komu­ni­kuje się on ze ste­row­nikiem przy pomocy fal radio­wych, dla­tego zamknię­cie podno­śnika w meblu nie jest prze­szkodą. Ste­row­nik posiada aktywne gniazdo RJ45, do któ­rego możesz pod­piąć nasze dedy­ko­wane akce­so­ria. Jed­nym z nich jest prze­wód K-PLC-4. To tzn. „suche styki”, które można podłą­czyć do zewnętrz­nych urzą­dzeń, jak ele­menty sys­temów inte­li­gent­nego domu KNX czy Lutron.

Duże uprosz­cze­nie daje moduł K-SMRT, który podłą­czony do ste­row­nika, wysyła sygnał Wi-Fi. To umoż­li­wia ste­ro­wa­nie za pomocą skon­fi­gu­ro­wa­nego tele­fonu. W tym celu pole­camy zain­sta­lo­wa­nie dar­mo­wej apli­ka­cji wBox firmy Ble­Box. Apli­ka­cja ma przej­rzy­sty inter­fejs, a wybór urzą­dze­nia to dwa klik­nię­cia – poza tym zawsze masz ją w kie­szeni!

Podobno kto ma pilot – ten ma wła­dzę, dla­tego dla tych, któ­rzy chcą obsłu­gi­wać podno­śnik i tele­wi­zor jed­nym pilo­tem, przy­go­to­wa­li­śmy dedy­ko­wany odbior­nik pod­czer­wieni IR-EYE. Podłącz odbior­nik do gniazda w ste­row­niku i przy­mo­cuj oczko w widocz­nym miej­scu, w zasięgu pilota. Kabel ma aż 3 metry dłu­go­ści, a oczko jest bar­dzo ele­ganc­kie, więc nie musisz mar­twić się o zabu­rze­nie este­tyki. Pamię­taj, że jeśli lubisz łapać wszyst­kie sroki za ogon i chcesz wybrać wię­cej, niż jedną dodat­kową opcję ste­ro­wa­nia, mamy dla Cie­bie roz­dzie­lacz gniazda RJ45, nasz RJ-SPLITTER.